iseco logo

Kontakt

iseco s.r.o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 2
IČO: 45485615
DIČ: 2023030845
IČ DPH: SK2023030845

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 64850/B

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1091403001 / 1111
IBAN: SK53 1111 0000 0010 9140 3001
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

©2014 iseco s.r.o. powered by 230V